Beszámoló a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferenciáról

Minden páratlan év tavaszán igazi ünnepre gyűlnek össze a hazai felsőoktatási intézmények, így a jogi egyetemek is. Három napon keresztül a legtehetségesebb joghallgatók kerülnek a középpontba, szóbeli előadások hangzanak el, opponensek szorongatják az egyébként is szorongó szerzőket, és szakmai bizottságok próbálnak sorrendeket felállítani a kiválóbbnál kiválóbb pályamunkák között. Lássuk, hogy történt ez idén!

A XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekciójának – aminek idén a Miskolci Egyetem adott otthont – Polgári Jog II. tagozata gyűjtötte össze a szellemi alkotások joga témájában készült dolgozatokat. Jelen beszámoló is elsősorban erre a tagozatra koncentrál, bár két hallgató erejéig más tagozatok dolgozatairól is szó esik majd.

A tagozat a bíráló bizottság – Prof. Dr. Tattay Levente, Dr. Barzó Tímea és Dr. Hegedűs Andrea – tagjainak köszöntő gondolataival nyílt meg. Elhangzott – méghozzá nagyon helyesen! -, hogy a pénteki eredményhirdetésen ismertetett sorrendtől függetlenül a jelenlévő hallgatók mindegyike győztesnek tekinthető és tekintendő, hiszen szorgalmas munkájuk eredményeként igen komoly tudományos munkát tudtak letenni a bizottság elé, amely mindenképpen elismerést érdemel.

A nyolc versenyzőből álló tagozatban elsőként Bartkó Viktor (ELTE-ÁJK, konzulens: Dr. Faludi Gábor) adott elő „A felhő alapú szolgáltatások szerzői jogi megítélése” című dolgozatáról. Viktor beszélt a felhő alapú szolgáltatások  fogalmáról, technológiai és jogi megközelítésben egyaránt, az ilyen szolgáltatások igénybevétele során megvalósuló szerzői jogi felhasználások jellemzőiről, részleteiben kitérve a többszörözés kérdésére, érintve az üreshordozói díjak témakörét is.

Gaszt Csaba és Valki Adrienn (KRE-ÁJK, konzulens: Dr. Grad-Gyenge Anikó) „Egy európaibb közös jogkezelési rendszer felé” című, közös, láthatóan gyakorlati ismeretekre is építő pályamunkája elsőként a közös jogkezelés alapvetéseivel foglalkozott (tisztázva a közös jogkezelés fogalmát, jelentőségét, a közös jogkezelőkkel kapcsolatos legfontosabb követelményeket), majd szisztematikusan bemutatta a közös jogkezelő szervezeteket érintő legfontosabb, és legaktuálisabb problémákat, így többek között a független közös jogkezelés intézményét.

Koleszár Merdeces (KRE-ÁJK, konzulens: Dr. Grad-Gyenge Anikó) „Küzdelem a fájlcserélő rendszerek ellen – különös tekintettel a vagyoni hátrány megállapítására” című dolgozata, illetve az ahhoz fűzött előadása nem csupán elméleti, de empirikus tapasztalatokat is összegzett. A vagyoni hátránnyal kapcsolatos jogi problémák és ismeretek számos dimenziója kibontásra került, így a hallgatóság megismerkedhetett a történeti előzményekkel, a jogsértések által érintett legfontosabb műtípusokkal és a kapcsolódó nyomozati kérdésekkel is.

Gaál András Péter (ME-ÁJK, konzulens: Dr. Juhász Ágnes) „Plágium a mindennapokban – a szerzői jogokról és a szerzői jogokkal kapcsolatos szerződésekről – különös tekintettel a zenei és irodalmi alkotásokra” című előadásában a plágium kérdését ugyancsak a jogsértésekkel leginkább érintett műtípusok alapján, differenciáltan járta körül, a felmerülő problémákat nem csupán a releváns eseteken, hanem érdekes példákon keresztül bemutatva.

Kárpáti Zsuzsanna (PPKE-JÁK, konzulensek: Dr. Pogácsás Anett, dr. Ujhelyi Dávid) „Independence Day? Avagy független jogkezelők a láthatáron” című Magyarországon hiánypótló előadásában részletesen bemutatta a független közös jogkezelés eredetét, legfontosabb sajátosságait, a jogintézményből fakadó potenciális problémákat, az azokra adható megoldási javaslatokat és a független közös jogkezelés eddigi hazai recepcióját.

Gubicz Flóra Anna (PPKE-JÁK, konzulens: Dr. Pogácsás Anett) „Művészeti ág a szerzői jog peremén. A fényképek jogi védelme a digitális korban” című előadásában (miután opponense is sikeresen előkerült a pogácsákat kínáló asztalok mellől) – értelemszerűen – a fényképészeti alkotásokkal szembeni, a digitális korból fakadó szerzői jogi kihívásokkal foglalkozott. A szerző nem csupán érdekes példákon keresztül mutatta be sebészi pontossággal a felmerülő szerzői jogi kérdéseket, de előadásában a különböző megoldási javaslatok ismertetésén túl az általa preferált alternatíva mellett is fel tudott hozni komoly érveket.

Labancz Andrea (SZTE-ÁJK, konzulensek: Dr. Gellén Klára, Dr. Mezei Péter) „Az innovatív gyógyszerek szabadalmának gazdaságra gyakorolt hatása” az innovatív és generikus gyógyszerekkel kapcsolatban felmerülő szabadalmi jogi problémákat járta körül, kitérve a kiegészítő oltalmi tanúsítványok kérdéseire is. A szerző nem csupán a gyógyszeripart érintő ütközőpontok pontos feltárását végezte el, de minden ponton megoldási javaslatokkal is szolgált a jogalkotó számára.

A tagozatot Papp Zsófia (SZTE-ÁJK, konzulens: Dr. Görög Márta) „Szellemitulajdon-védelem a versenyjog árnyékában: Szellemitulajdon-védelem és a versenyjog konfliktusa az EU ítélkezési gyakorlatán keresztül” című pályamunkájának bemutatása zárta. Zsófia hangsúlyozta, hogy a két jogterület több esetben is közös célokat szolgál, majd az irányadó esetjog alapos bemutatását követően megállapította, hogy a szellemi alkotások joga jelenleg is a versenyjog árnyékába szorul annak ellenére, hogy az előbbi jogterület által indukált innováció pozitív hatással lehetne az utóbbi területre is.

A Polgári jog II. tagozatban végül a következő eredmények születtek:
I. helyezett: Gubicz Flóra Anna
II. helyezett: Labancz Adrea
Különdíjban részesült: Kárpáti Zsuzsanna

A bejegyzés zárásaként két további hallgató előadása is bemutatásra kerülne, akik bár más témakörű tagozatokban kerültek megmérettetésre, témájuk mégis kapcsolódik a szellemi alkotások jogához.

Így elsőként Kaskovits Melinda (SZTE-ÁJK, konzulens: Dr. Mezei Péter) „Szerzői jog a digitális egységes piacon” című dolgozata érdemel bemutatást. Melindáról és kiváló szerepléséről Dr. Grad-Gyenge Anikó, az Infokommunikációs jogi tagozat bizottságának tagja írt elismerő szavakat az alábbiak szerint.

Kaskovits Melinda, az SZTE ötödéves joghallgatója az Infokommunikációs Jogi Tagozat első helyezettje lett, egyúttal különdíjként a HVG-Orac Jogkódex-előfizetését és az Infokommunikáció és Jog című folyóirat OTDK-különszámában való publikáció lehetőségét is elnyerte. Dolgozatát az EU jelenleg is folyamatban lévő szerzői jogi reformjának elemzéséből készítette és a stratégiai dokumentumok által kialakított tematika mentén haladva sorra vette valamennyi reform-javaslat kiemelkedő elemeit, kitérve azok várható elfogadhatóságára, a javasolt eszközök alkalmasságára és a reform összhatásához nyújtott hozzájárulására. A dolgozat témája az infokommunikációs terület egyik legaktuálisabb problémacsomagja, hiszen az Európai Parlament a következő hetekben szavaz a Bizottság javaslataihoz benyújtott módosító javaslatokról. Az OTDK-n elhangzott bemutatóban pedig a javaslatok által kezelni kívánt problémák és a kínált megoldások értő, elmélyült elemzését kapta a közönség és a bíráló bizottság.

Ugyancsak bemutatást érdemel Gundel-Takács Gergely (PPKE-JÁK, konzulens: dr. Ujhelyi Dávid) „Küzdelem a pályán, küzdelem a bíróságokon – Az Egyesület Államok major sportligái mögött húzódó polgári jogi és versenyjogi jogviták” című dolgozata is, amely a kötelmi jog témaköre köré összpontosuló Polgári jog III. tagozatban került bemutatásra. Gergely a több jogterület határterületére pozicionált dolgozatában elismerésre méltó alapossággal járta körül az ún. major sportligákat érintő versenyjogi, polgári jogi, és szellemi tulajdonjogi kérdéseket, pályamunkájában pedig nem csupán helytálló következtetéseket vont le, de de lege ferenda javaslataival helyesen fedte fel a téma aktualitását a kontinentális jogrendszerekben, így hazánkban is. Külön elismerést érdemel, hogy igen felkészült és szellemes opponensének kritikájára adott ugyancsak parádés válaszaival ha a bíráló bizottság szívét nem is, de az igen népes hallgatóság szívét minden bizonnyal elnyerte.

Jelen sorok írójának szemében így zajlott tehát a XXXIII. OTDK szellemi alkotásokat érintő része. Az elért eredményekhez, illetve a díjakhoz minden versenyzőnek sok szeretettel gratulálunk, a szervezők pedig mostantól – ha más nem, lelkiekben – készülhetnek a 2019. évi rendezvény lebonyolítására.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük