Cikkajánló #3.12 – A plágium büntetőjogi vonatkozásairól

Nem lehet nem lecsapni a magas labdát. Az idei év egyik “szenzációja” Schmitt Pál plágium ügye volt. Aztán jó magyar módjára már mindenki megvádolta a Compact Discot (kétszeresen is) az Eurovíziós Dalfesztiválon indított versenydala kapcsán. A napokban pedig ismét vihart kavart a HVG, ezúttal Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes vélt (igazolni látszó) plágium botrányával. (Ez utóbbiról nem kívánok külön posztot írni, hacsak nem egy konteós oldalra, ugyanis úgy fest, hogy S kezdőbetűs politikusaink mind gyanúsak. Ennél jobban nem tartom érdekesnek a hírt.) Mindezek után igenis recenziót/ajánlót kell írnom arról a cikkről, ami a napokban jelen(hetet)t meg a miskolci jogi kar folyóiratában, s amely a plágium büntetőjogi és felsőoktatási vonatkozásaival foglalkozik.

Stipta Zsuzsa “A plágium büntetőjogi vonatkozásai” címet viselő dolgozatában (ha nem jön be, íme a cache verzió) a szerzői jog alapjogi szintű védelmének irányából közelít a téma felé, jelezve, hogy a szerzői jog ugyan nem azonos a tulajdonjoggal, azzal csupán “párhuzamba vonható”, ugyanakkor a korábbi Alkotmányunk, illetve a jelenlegi Alaptörvény nyújtotta alapjogi védelemben részesíthető. Mindezeket követően a szerző bemutatja a plágium bűncselekményének magyar történeti fejlődését, érdemben az 1884-es szerzői jogi törvénytől kezdve, melyet az 1921-es szerzői jogi törvény követ. A szerző nagyon helyesen jelzi, hogy e dokumentumok még egységesen kezelték a jogbitorlás magánjogi és büntetőjogi rendelkezéseit. (A gondolat, hogy így tekintsen a jogalkotó e magatartásra, még a Szemere-féle javaslatra vezethető vissza.) Az 1961-es büntető törvénykönyv elfogadásával ugyanis a plágium bitorlás néven immáron a büntetőjog részeként kezelt tényállássá vált. Ezen a helyzeten aztán a harmadik (1969-es) szerzői jogi törvény sem kívánt már változtatni. Az 1978-as (idei évig hatályban maradó) büntető-törvénykönyv elfogadásával aztán a duális szabályozás (alapul szolgáló szerzői jogsértés, mely tényállásszerű feltételek teljesülése esetén bűncselekménynek minősül) bebetonozást nyert.

A(z egyelőre még) alkalmazandó Btk. rendelkezései is ismertetésre kerülnek a tanulmányban, ezúttal is feszesen a normaszöveghez ragaszkodva (és figyelmet szentelve az elévülés kereteinek). Nem volt véletlen a többes szám alkalmazása az előző mondatban. Tudtommal a plágium a bitorlás tényállásával állítható párhuzamba, Stipta Zsuzsa azonban a szerzői és szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértésének tényállását (sőt nagyon röviden a 329/B és C szakaszokat) is ismertette. (A szóhasználattól eltekintve ez nem nagy baj, csak épp a tanulmány célkitűzéseit tágítja egy kicsit.) Az újonnan elfogadott Btk. rendelkezéseinek az ismertetése azonban e helyütt elmaradt (mondjuk nem jelentett volna komolyabb kiegészítést, mivel érdemi változást nem hoz a jelenlegi rendszerhez képest), pedig talán jó lett volna erre időt szánni.

A tanulmány mindezeket követően némi nemzetközi kitekintést követően a plagizálás tudományos művekkel kapcsolatos vonatkozásaira tér ki. Utóbbi kapcsán a szerző utal a Miskolci Egyetemen irányadó azon forrásra, mely az egyetemi plagizálás veszélyeire hívja fel a figyelmet, s jelzi, hogy a probléma nem csak a hallgatók, de az oktatók körében is relevanciával bír. Stipta Zsuzsa három következtetéssel él az okokat illetően: egyrészt a szerzői jogi oktatás hiányosságaival, másrészt a korunk felgyorsult világában megfigyelhető magasabb elvárásoknak való megfelelés igényével, harmadrészt – külön alpontba szedve – a technológia “segédletével” magyarázza a plágium elterjedését. Tagadhatatlanul jogos mindhárom észrevétel, ugyanakkor az is igaz, hogy a plágium nem egyetemi szinten jelenik meg elsőként, már az általános és középiskolai oktatás keretében is megjelenik (habár tagadhatatlan, ott csekélyebb mértékben). Ily módon a szerzői jogi tudatosságot nem eredendően egyetemista, hanem annál fiatalabb korban szükséges kialakítani. Ezzel együtt a fiatalság “milyensége” is vitára adhat okot. Az Egyesült Államokban szintúgy alig hallanak a fiatalok a copyrightról, az egyetemeken mégis elvétve fordul csak elő plágium, többek között a másfajta gondolkodásmód, illetve a fegyelmi felelősség komoly érvényesítése és az ahhoz kapcsolódó súlyos szankció: az egyetemi jogviszony megszüntetése okán. Idehaza beszélhetünk plágiumról, de arra, hogy egy hallgatót eltávolítsanak az egyetemről emiatt, nagyon ritkán kerül sor.

Nem véletlen ugyanakkor, hogy átugrottam a nemzetközi kitekintés bemutatását. A munka talán legkritikusabb pontja ugyanis ez a nagyjából egy oldalnyi rész, mely rövidsége okán természetesen nem alkalmas arra, hogy következetesen átláthatóvá tegye a vizsgált kérdéskör angol és német vonatkozásait. (Ugyanakkor feltételezhető, hogy a szerző erről bővebben is tudna írni, bízok benne, hogy erre a jövőben sor is kerül.) Különösen problémás ugyanakkor az angol common law-ra való utalás. Az ugyanis a bírói esetjog által fejlesztett, de még nem kodifikált szerzői jogi vonatkozásokat takarja. Emellett 1988-as (azóta is folyamatosan frissített) törvényjog rögzíti a legfontosabb, világszerte rendezett részkérdéseket. Ez a kettősség nem kellőképpen jön át a szövegből, habár utalások találhatók erre. Mindemellett tévesen került feltüntetésre, hogy “ennek megfelelően alakult ki az ún. fair use doktrína a common law jogrendszerben, amely a szerző jogait, sőt monopóliumát jelzi a szerzői jog által védett mű felett.” Egyrészt a fair use kifejezés az Egyesült Államokban használatos (az igaz, hogy a brit fair dealing tételéből táplálkozik), ugyanakkor a fair use/dealing nem a szerző jogait, hanem a felhasználóknak biztosított szabad felhasználási esetkörök alfáját és omegáját takarja. (Javasolom mindazok figyelmébe, akit érdekel a fair use, az alábbi cikkemet.) Hasonlóan téves terminológián alapul az “erkölcsi jogok” kifejezés, mely angolul ugyan valóban moral rights, de a magyar (és hagyományos európai) szóhasználat szerint a “személyhez fűződő jogokat” takarja. A német jogszabályi háttérrel kapcsolatos szöveg szintén abból indul ki, hogy bármiféle engedély nélküli felhasználás plágium lenne. Ez azonban nem helytálló megközelítés.

Íme néhány további észrevétel a tanulmány kapcsán, melyek javítása/pontosítása/kiegészítése indokolt volna a további kutatások során. Így rögtön a tanulmány elején meglepő, hogy a szerző egy helyütt (“a szerzői jog jogosultja a mű alkotója”) a magyar vagy bármely más európai irodalom vagy jogszabály helyett a Black’s Law Dictionary-ra hivatkozik (annak is 1983-as kiadására). Ez a forrás ugyanis alapvetően az Egyesült Államok szerzői jogi törvényének 102.§-ában található definícióra épül (a szerzői művek típusai olvashatók itt). Ennél valamivel fontosabb észrevétel, hogy a szerző (gondolom a miskolci belső előírások és terjedelmi korlátok folytán) elég rövidre szabta a szerzői jog és a tulajdonjog közötti elhatárolás és összefonódás elemzését. E téren érdemes volna további irodalmakat feldolgozni (különösen Faludi Gábor és Grad-Gyenge Anikó egy-egy írása jut eszembe e vonatkozásból – persze a relatíve friss források közül). Végül az utolsó gondolat az lenne, hogy a dolgozatot érdemes volna kicsit tovább görgetni, ugyanis a törvényi kereteken túl pont az nem lett benne kidomborítva, ami a címében jelenik meg: a büntetőjogi vonatkozások. Így tudom: aktuálpolitikaként élik meg egyesek, mégis igenis elő kell(ett volna) venni a Schmitt ügyet, s ezen keresztül igen jól tudta volna a szerző ismertetni a büntetőjog, az egyetemi élet/tudomány és a plágium kérdését.

A fenti észrevételek ellenére úgy gondolom, hogy fogyasztható írás született Stipta Zsuzsa tollából, akinek doktori kutatásait a jövőben is igyekszek nyomon követni. Ha már egyszer új ember tévedt a szerzői jog rögös ösvényeire, figyelni kell, le ne térjen onnan!

A tanulmány bibliográfiai adatai:
Stipta Zsuzsa: A plágium büntetőjogi vonatkozásai, Publicationes Universitatis Miskolciensis, Sectio Juridica et Politica, Tomus XXX/2., p. 409-420.

12 thoughts on “Cikkajánló #3.12 – A plágium büntetőjogi vonatkozásairól”

 1. Gyömbér Béla says:

  Teljesen egyetértek Péterrel. A plagizálás problémája nem egyetemi probléma, hanem egy annál sokkal átfogóbb jelenség egyik tünete.

  Volt szerencsém előadást tartani Az internet hatása a gyermekekre és a fiatalokra c. konferencián, melyben egyértelműen a minél korábbi prevenció és felvilágosítás, oktatás szükségességét emeltem ki, és úgy láttam, hogy ezzel a hallgatóság is egyetértett.

  Véleményem szerint a legfontosabb probléma az információ "elértéktelenedése". Talán az én korosztályom az utolsó, aki még az internet előtti attitűdöket hozta magával az online világba. A mai fiatalok azonban már egy olyan online társadalom tagjai, akik a korlátlan információ világában nőttek fel, iránymutatás nélkül.

  A korlátlan információ azonban nem feltétlenül jelent hatalmat is egyben, mert szinte lehetetlen önállóan megítélni az egyes információk hitelességét. Manapság már szinte kerülendő egy tudományos munkában a wikipedia-ból információt gyűjteni, míg korábban, amíg egy kisebb, de elhivatottabb csoport szerkesztette, addig hitelesnek tekintette azt az online közösség. Az információ tömegességével azonban a hitelessége is felhígulni látszik.

  Az, hogy az információ manapság már nem megy át a megfelelő szűrő közegen már számos problémát okoz a gyakorlatban (lsd.: NASA bejelentései).

  Ebben a közegben azonban egy fiatal gyermek nem fogja tudni megkülönböztetni a releváns, biztos információt az értéktelentől. Amikor pedig később ráébred erre, akkor a legkézenfekvőbb azt mondani, hogy nem az információ forrása az értéktelen, hanem annak tartalma, amit ezentúl nem kell tisztelni és amiért nem érdemes fizetni.

  Na jól eltávolodtam a plagizálástól 🙂

 2. Gyömbér Béla says:

  Még egy gondolat: az, hogy a plágiummal, mint büntetőjogi problémával kell foglalkozni már önmagában is jól mutatja a társadalmi környezet hiányosságait. Anélkül, hogy jogelméleti fejtegetésekbe bocsátkoznék – különösen, mivel nem értek hozzá – is egyértelmű, hogy ezeknek a magatartásszabályoknak valahol az illem és az erkölcs határán kellene mozogniuk, az állami normák, és azon belül különösen a büntetőjogi normák érintése nélkül. Az hogy ez "nálunk" nem működik az különösen sajnálatos számomra.

 3. Dr. Mezei Péter, PhD says:

  Béla, a konferencia beszámolót várjuk:-)

 4. Dr. Mezei Péter, PhD says:

  Ó, tényleg… Nem tervezted, hogy egy másik konferenciára is mész még idén? Találka csütörtökön!

 5. Gyömbér Béla says:

  Csak a könyvtáras konferencia volt hátra, de azon már túl vagyunk. Várom már a csütörtököt, bár most otthon gyógyulgatok, eléggé csúnyán lebetegedtem.

 6. s.peter says:

  mármint "nálunk"embereknél?:) ez nem valamiféle középeurópai szokás, lásd Jason Blair, nyugat-európai kormánytagok, Harvard stb.

  http://www.google.hu/search?q=plagiarism+scandal

 7. Gyömbér Béla says:

  A plagizálás valóban nem Közép-európai szokás. De. A szellemi tulajdonnal kapcsolatos társadalmi mentalitás, attitűd esetében nem lehet egy kalap alá vonni ezeket az eseteket. Nem a plagizálás a jellemző, hanem annak megítélése, és a probléma kezelése. Ilyen értelemben szerintem valóban különbséget lehet tenni a "nálunk" és a "tőlünk nyugatabbra" között.

 8. Dr. Mezei Péter, PhD says:

  Kedves Péter, teljesen korrekt az észrevételed. Béla viszont megint megelőzött. Nem azt akartam mondani, hogy Magyarországon mindenki plagizál, nyugaton pedig senki. Alapvetően a gondolkodásmódbéli különbségek miatt használtam a fenti szót.

 9. s.peter says:

  elég jó gyűjtés:

  http://www.origo.hu/nagyvilag/20120112-a-nemet-miniszter-belebukott-az-ukran-elnok-meguszta-plagiumvadak.html

  és ha nem tévedek, Merkelnek épp megint egy minisztere miatt fáj a feje, hasonló ügy miatt.

  ezek (és valamennyi személyes holland és német tapasztalat alapján) az a benyomásom, h bizonyos rétegek ugyanúgy khm nagyvonalúan kezelik ezt a kérdést országtól függetlenül, azonban a közösségi nyomás bizonyos helyeken mégis hatékonyabb/elemibb. és ebból a szempontból nézve egyet is értek veletek.

 10. Szilárd Hanvay says:

  A MISKOLCI EGYETEM IS KURTAN BANIK A PLAGIZALOKKAL. MERT AMIKOR BORBELY MARIETTA A SZAKDOLGOZATOM ELEJET BREBIRIEK TORTENETE ES VAGY A BREBIRI GROFOK TORTENETE CIMEN BEADTA, LELEPLEZTEK ES AZ UGGYEL KAPCSOLATBAN DONTES ELE ALLITOTTAK, KOZVETLENUL A DIPLOMAOSZTO UNNEPSEG ELOTT: HA MEGBOCSATOK NEKI, AKKOR O KAP DIPLOMAT ES NEM EN, EZUTAN AZT VALASZOLTAM, HOGY NEM BOCSATOK MEG NEKI. ERRE VISSZAVITTEK AZ ORZO-VEDO KFT MUNKATARSAI A DISZAULABA ES VEGIG KELLETT BUNTETESBOL NEZNIE AZ EGESZ DIPLOMAKIOSZTO UNNEPSEGET MINT ORIZETES.

 11. Dr. Mezei Péter, PhD says:

  Kedves Szilárd, sajnálatos, ha ilyen előfordul, és nagyon nem tudok egyetérteni azokkal, akik szerint ez elfogadható. A felelősséget a hölgynek vállalnia kell. Abban viszont nem vagyok biztos, hogy önnek szerencsés volt-e az ő nevét publikálni.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük